logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności spółki Fertinger Automotive Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Wodna 3, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000581798, NIP 6832087492, REGON 362790415, zwanej dalej: „Spółką”. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego administrowanego przez Spółkę, w tym kontaktujących się ze Spółką poprzez kontakt w nim wskazany, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej, przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktując się za pomocą numeru telefonu, faxu lub adresu email wskazanych na stronie internetowej Spółki użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Spółki (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Spółka jest Administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej Spółki: http://fertingerpolska.pl

2.2. Spółka dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych dozwolonych prawem.

3. KONTAKT

3.1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółkę, a także nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez numer telefonu, fax lub adres email wskazany na stronie internetowej Spółki, można kontaktować się z Ilona Wójcicka poprzez pocztę elektroniczną: ilona.wojcicka@fertinger.at lub pisemnie pod adresem Spółki wskazanym w pkt. 1.1. powyżej.

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Strona internetowa Spółki oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Spółki są szyfrowane.

4.2. Spółka dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, tj:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; dane osobowe, które będą nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostaną niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane osobowe dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przetwarzania);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

5.1. Spółka zbiera dane osobowe w przypadku gdy:

a) użytkownik strony internetowej administrowanej przez Spółkę kontaktuje się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy;

b) użytkownik strony internetowej administrowanej przez Spółkę dokonuje zapisu na newsletter;

c) osoba, której dane osobowe dotyczą, kontaktuje się ze Spółką poprzez podany na stronie internetowej numer telefonu – wszelkie rozmowy prowadzone z przedstawicielami Spółki pod numerami wskazanymi na stronach internetowych Spółki są nagrywane;

d) osoba, której dane osobowe dotyczą, kontaktuje się ze Spółką poprzez podany na stronie internetowej adres email lub fax.

5.2. Każdorazowo cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez użytkowników strony internetowej administrowanej przez Spółkę, a także nawiązujących kontakt ze Spółką poprzez numer telefonu, fax lub adres email wskazany na stronie internetowej Spółki.

5.3. Celami oraz podstawami prawnymi zbierania danych osobowych są w takich przypadkach:

a) w przypadku formularza kontaktowego (w tym w celu zapisu do newslettera) lub kontaktu poprzez adres email/fax dane osobowe będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);

b) w przypadku kontaktu telefonicznego i nagrywania rozmów w trakcie których może dojść do przekazania danych osobowych, dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobą, której dane dotyczą w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, np. przedstawieniem oferty, udzieleniem informacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie istotnych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);

c) w przypadku jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Spółki lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej FERTINGER, Fertinger Automotive Polska i Rupert Fertinger GmbH; podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów),

d) w przypadku zawarcia umowy ze Spółką, dane osobowe będą wykorzystane w celach jej realizacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Spółka bada, czy dane osobowe przetwarzane przez nią nie są przetwarzane przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Dane osobowe przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub podczas kontaktu telefonicznego, poprzez fax lub adres email, będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszonego zapotrzebowania np. przedstawienia oferty, udzielenia informacji, nie dłużej jednak niż 2 lata celem zachowania zasady rozliczalności.

6.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przedstawieniem oferty, świadczeniem usługi, zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Spółka lub osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tym związanych.

6.5. Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z marketingiem bezpośrednim, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

7.1. Spółka odpowiada za realizację praw osób, których dane osobowe przetwarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:k.brudny@fertinger.at. Spółka zastrzega sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

7.2. Dostęp do danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych osobowych, które przechowuje Spółka.

7.3. Zmiana danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Spółka.

7.4. Wycofanie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

7.6. Prawo żądania usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo żądania usunięcia danych osobowych, gdy nie są już one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, w przypadku wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy przetwarzanie będzie niezgodne z prawem. Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. W takim przypadku Spółka wydaje lub przekazuje wskazanemu podmiotowi dane osoby, która tego żąda, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

7.7. Spółka informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do: wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.8. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki Prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH O UŻYTKOWNIKACH

8.1. Spółka oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie tej osoby albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8.2. Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej FERTINGER, Fertinger Automotive Polska i Rupert Fertinger GmbH. Podstawę prawną do powyższego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (oraz motyw 48 RODO), a zatem tego rodzaju przetwarzanie danych osobowych będzie następowało wówczas, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów będą miały interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, będzie dzieckiem.

8.3. Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę, w tym dane przetwarzane w celach marketingowych, mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Spółka przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów Spółki w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Spółka przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy zawartych ze Spółką umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym instytucje finansowe, przy czym dane osobowe Spółka przekazuje takim podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą.

9. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Spółka informuje, że dane osobowe przetwarzane przez Spółkę nie są przekazywane poza obszar EOG.

10. PLIKI COOKIES

Spółka informuje, że ograniczonym zakresie zbiera dane osobowe za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej Spółki. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Spółki lub innych podmiotów. Spółka przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje w ten sposób dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści serwisu do preferencji użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Pliki cookies nie rozpowszechniają wirusów. W plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika. Spółka informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą być również usunięte przez użytkownika za pomocą programów służących w tym celu lub poprzez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego użytkownik korzysta.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Spółka zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Spółkę danych osobowych.

Fertinger Automotive Polska

Fertinger Automotive Polska Sp. z o.o
Wodna 3
32-005 Niepołomice
NIP: 6832087492